Verejná výzva - Zastavte netransparentné verejné súťaže a rozhodnutia

Týmto otvoreným listom žiadame starostu Mestskej časti Košice – Sever, zastaviť vyhlásené verejné obstarávania na oficiálnej webovej stránke zo dňa 16.12.2014: „Výroba a dodanie trhovníckych oceľových stolov.“

Dôvodom tejto našej výzvy je neštandardne určená lehota na predkladanie ponúk – menej ako 40 hodín, čo má vplyv na kvalitu a množstvo predkladaných ponúk. Okrem doby na oboznámenie sa s výzvou a prípravou kalkulácie s potrebnými podkladmi pre uchádzačov, celá súťaž vytvára dojem obrovského amaterizmu miestneho úradu. V texte súťaže je množstvo nejasností a chýb ako napríklad, že účelom zákazky je obnova zariadenia trhoviska MERKÚR pričom dovoz na miesto určenia je trhovisko MIER. V neposlednom rade, je aj zarážajúca doba dodania predmetu zákazky, čo je cca. 5 pracovných dní do konca kalendárneho roka.

Myslíme si, že len dopredu oboznámený dodávateľ s predmetom zákazky je pripravený dodať možno už existujúce trhové stoly, počas vianočných sviatkov. Takéto verejné súťaže vytvárajú priestor na pochybnosti a špekulácie o tom, či takéto "transparentné" súťaže slúžia úradu alebo jeho obyvateľom. Aj preto nemôžeme tolerovať obstarávania, ktoré vytvárajú negatívny obraz o mestskej časti, ako aj o jeho vedení.

Vážený pán starosta,

ako poslanci Mestskej časti Košice - Sever  a Mesta Košice máme záujem na účelnom, transparentnom a efektívnom vynakladaní verejných zdrojov. Toto je možné najmä pri koncepčnej práci počas celého roka ako aj funkčného obdobia. Preto Vás žiadame, zastavte toto a jemu podobné verejné obstarávania. Sme pripravení podporovať všetky systematické, koncepčné a investičné riešenia, ktoré prispejú k zlepšeniu verejných priestorov a služieb pre obyvateľov na Severe.

Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste sa zdržali podobných nesystémových koncoročných nákupov a sústredili sa na tvorbu koncepcie rozvoja a  programového rozpočtu MČ na roky 2015 – 2017. Je totiž neprípustné, viesť mestskú časť v rozpočtovom provizóriu bez koncepcií, vízií či cieľov, ktoré ste na nasledujúce štyri roky verejnosti nepredstavili a nijak inak nepomenovali .

S úctou

poslanci Mesta Košice a Mestskej časti Košice - Sever

Ing Jaroslav Polaček                       Mgr. Marcel Gibóda.