Podnet na šetrenie príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá

Mesto Košice tvrdí, že je transparetné. Ale čo vedia o transparentnosti jemu podriadené organizácie?

Dňa 05.08.2014 sme podali primátorovi mesta Košice, kontrolórovi mesta Košice ako aj poslancom mesta Košice, na základe nám dostupných údajov podnet, so žiadosťou o vykonanie kontroly zameranej na hospodárenie organizácie K13.

Domnievame sa na základe nám dostupných podkladov, že príspevková organizácia mesta Košice šafári s naším majetkom netransparentným a veľmi pochybným spôsobom pri príprave programu, podpore kultúrnych operátorov a realizácii kultúrnych podujatí.

Organizátor, príspevková organizácie mesta Košice – K13:

  • predáva neoznačené vstupenky,
  • predáva tovar na podujatiach bez „bločku“,
  • ignoruje tradičných a skúsených kultúrnych operátorov,
  • netransparentne vyberá nájomcov priestorov a partnerov podujatí,
  • nehospodárne a neúčelne vynakladá tisícky Euro z našich verejných peňazí.

Za všetko jediný príklad:

„Kým obyvatelia Košíc v roku 2013 nezaplatili ani jedno Euro z verejných zdrojov na organizáciu Hokejového mestečka na Amfiku, v roku 2014 organizácia K13, mesto Košice ako aj všetci Košičania na túto akciu minuli niekoľko desiatok tisíc Eur z rozpočtu mesta. To považujeme za nehospodárne, neúčelné a neefektívne nakladanie s verejnými financiami." uviedol Jaroslav Polaček.

Pokúsili sme sa zákonným spôsobom, či už štandardnými žiadosťami, sťažnosťami alebo aplikovaním zákonnej cesty získavania informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadať kompetentné osoby o zdokumentovanie a vyvrátenie nielen našich podozrení plynúcich z opísaného stavu. Avšak verejná kontrola zo strany nás občanov nám nebola umožnená. Preto sme naše informácie poskytli aj poslancom mesta Košice, aby spustili v tejto organizácii kontrolu.

"Poslanci mesta Košice majú poslednú šancu (8.9.2014) na mestskom zastupiteľstve v tomto volebnom období ukázať, ako vážne to stou transparentnosťou a jej vymáhaním v Košiciach je." zhodnotil Marcel Gibóda.

Na záver nám dovoľte vyjadriť presvedčenie, že záujem o preukazovanie transparentnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov mesta Košice ako aj jeho obyvateľov, je povýšený nad akýkoľvek iný záujem súvisiaci s činnosťou ako volených predstaviteľov mesta Košice tak aj ich súkromných aktivít.