Otvorený list adresovaný mestu Košice k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti

Otvorený list adresovaný vedeniu mesta Košice a poslancom mestského zastupiteľstva, k prijatiu rozpočtovej zodpovednosti neschválením návrhu Programového rozpočtu Mesta Košice na roky 2014-2016

Vážení obyvatelia mesta Košice, volení a nevolení zástupcovia a predstavitelia mesta Košice.

V zmysle § 9ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  „Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť“. 

Po preštudovaní návrhu Programového rozpočtu mesta Košice (PR) na roky 2014-2016 sme zistili mnohé nejasné skutočnosti, na ktoré sme nenašli verejne dostupné informácie. Sme toho názoru, že viac ako 20% výdajov rozpočtu mesta Košice, teda viac ako 30 miliónov EUR nemá preukazujúcu oporu opodstatnenosti v predloženom návrhu Programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014 - 2016.

Preto sme dňa 28.01.2014 (13 dní pred konaním mestského zastupiteľstva (MZ)) adresovali Magistrátu mesta Košice (MMK) žiadosti o doplňujúce informácie k navrhovanému PR. Pre krátkosť času sme naše žiadosti zaslali v zmysle Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Požadované informácie sa týkali podkladov, z akých musel MMK vychádzať pri tvorbe návrhu PR. Očakávali sme, že v zákonnej lehote získame odpovede na naše otázky a budeme môcť smelo vyhlásiť, že k rozpočtovej politike vedenie mesta pristupuje zodpovedne. MMK predĺžením zákonnej 8-dňovej lehoty, nám neumožnil získať požadované informácie v čase pred rokovaním mestského zastupiteľstva.

Následne sme požiadali o možnosť zúčastniť sa rokovaní stálych Komisií pri MZ v Košiciach. Nakoľko návrh PR bol na programe ich rokovania pred samotným rokovaním MZ 10.2.2014, očakávali sme, že z diskusie poslancov k návrhu PR s pracovníkmi MMK vyplynú aspoň čiastočne odpovede na naše otázky. Takáto účasť nám však poslancami MZ v jednotlivých komisiách, z pre nás nepochopiteľných dôvodov, nebola umožnená.

Z uvedených dôvodov sme sa preto rozhodli Vám adresovať naše občianske pripomienky k návrhu Programového rozpočtu mesta Košice 2014-2016 formou otvoreného listu Primátorovi mesta Košice, poslancom Mestského zastupiteľstva v Košiciach  a vedeniu Magistrátu mesta Košice. Vychádzajúc z verejnosti dostupných údajov a zverejneného návrhu PR uvádzame nasledovné:

V duchu finančnej a hospodárnej zodpovednosti je správne, keď sa verejnosť pýta a chce poznať, či uvedené výdaje, ale aj príjmy rozpočtu Mesta Košice sú efektívne, účelne a hospodárne vynaložené. Za najzávažnejších päť položiek, kde absentujú odpovede k opodstatnenosti z PR, považujeme:

° ostatné položky, ktoré nie je možné akceptovať bez ďalšieho vysvetlenia vedenia mesta, nájdete v prílohe tohto listu.

1.       Každý z nás má inú cenu?!“

Vo financovaní mestských častí absentujú exaktné a relevantné kritéria na výpočet celkovej výšky transferov a samotného prerozdelenia prostriedkov medzi jednotlivé mestské časti. Je neprijateľné, ak obyvatelia jednotlivých mestských častí v meste Košice sú občanmi, ktorí si nie sú navzájom rovní.

2.        „Projekt Pre Priateľa či obyvateľa?“

Návrh uznesenia mesta znie:“ Realizáciu opráv najviac poškodených miestnych komunikácií formou PPP projektov na základe verejnej obchodnej súťaže postupne v období rokov 2014 až 2017 s maximálnym objemom finančných prostriedkov 13 500 000 € s dobou splácania minimálne 10 rokov a s odkladom splátok o 1 rok po realizácii.“ V žiadnom z relevantných a verejne dostupných dokumentov sme nezískali relevantnú informáciu o koncepcii správy mestských komunikácii, či plán opráv a údržby komunikácií so stavebnotechnickým popisom a popisom komunikácii v meste Košice v zmysle členenia „Havarijný, nevyhovujúci, veľmi dobrý stav“. Z návrhu uznesenia nie je možné definovať, akým spôsobom, prípadne ktoré cesty prejdú opravou a v akej predpokladanej dĺžke.

Nie je teda zrejmé, ako navrhovaná čiastka zaťaží rozpočet mesta Košice v nasledujúcom desaťročí v súvislosti s ďalšími potrebnými investíciami a opravami.

3.       „Návrh rozpočtu pre kultúrnych operátorov vytvára nerovné podmienky!“

Na samotnú aktívnu kultúru (bez podpory športu, Zoo, knižníc, a získania dodatočných zdrojov z programov MK SR - EHMK) spolu s marketingom podujatí mesto Košice vynaloží v roku 2014 viac ako 3,6 milióna Eur. Preto je legitímne žiadať:

-          podklady preukazujúce opodstatnenosť výšky požadovaných a rozpočtovaných prostriedkov v rozpočte mesta Košice (na kultúru a organizácie venujúce sa projektom súvisiacim s EHMK)

-          zverejniť pri tak obrovskom plánovanom objeme peňazí návrh, respektíve koncepciu plánovaných podujatí a programu za obdobie roku 2014 v členení: Názov podujatia, dátum konania podujatia, miesto konania podujatia, očakávaný počet návštevníkov a hodnota výdavkov mesta Košice na jednotlivé podujatie.

4.       „Záväzky minulých či budúcich rozpočtov?“

V textovej časti sa píše „Ide o záväzky z predchádzajúceho roka, predovšetkým záväzky za stočné,za zrážkové vody z komunikácií a ostatných spevnených dopravných plôch voči Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.“  Okrem položiek vymenovaných v textovej časti ide zrejme aj o iné záväzky z roku 2013. Táto položka predstavuje takmer 2% celkových bežných výdajov a zároveň jej nárast oproti minulému roku je o takmer 350 000 eur vyšší. Je účelné poznať detailný rozpis záväzkov obyvateľov mesta Košice v tejto položke vzhľadom na to, že v roku 2012 z rozpočtovaných 2,3 mil. eur nebolo v tejto kapitole minuté ani jediné euro. Nedostupnosť údajov teda vytvára pocit zahmlievania skutočnej ekonomickej situácie mesta.

5.       „Blato pred vchodom alebo kultúra za rohom? „

Sme súčasťou kultúrneho,ale nemohúceho mesta, ktoré roky odsúva stovky žiadostí obyvateľov mesta na opravy a údržbu ciest, chodníkov a osvetlenia. Obyvatelia tohto mesta nežijú len na komunikáciách, kde premáva MHD. Preto žiadame zverejniť koncepciu dlhodobej stratégie plánu opráv a údržby komunikácií so stavebnotechnickým popisom a popisom komunikácii v meste Košice v zmysle členenia „Havarijný, nevyhovujúci... Zároveň požadujeme navýšiť výdavky na opravu a údržbu ostatných komunikácií s prioritou na medziblokové, medzidomové a medzigarážové komunikácie v meste Košice aspoň v objeme totožným s výdajmi na kultúru.

Výzva voleným funkcionárom na rozpočtovú zodpovednosť:

So zreteľom na návrh rozpočtu na rok 2014, ktorý predloží dňa 10.02.2014 na rokovanie MZ nominant strany SMER – SD, MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH, primátor mesta Košice a ktorý spracoval MMK, vyzývame  poslancov mesta Košice, aby neschválili predložený návrh PR a vrátili ho na doplnenie zdôvodnenia jednotlivých položiek.

Odôvodnenie: Rozpočtu sa nevenovala dostatočná pozornosť so zreteľom na záujmy obyvateľov mesta Košice a zároveň rozpočet vykazuje známky nedostatku transparentnosti rozpočtového postupu, čoho príkladom sú minulé rozpočty, kedy dochádza k presunom a prevodom medzi kapitolami a položkami. Táto skutočnosť vedie k vzniku politiky, kedy niektoré položky nebudú od začiatku nikdy uplatnené a peniaze sú použité v iných položkách. Vzhľadom na blížiaci sa koniec volebného obdobia môže takáto politika smerovať k zadlženiu mesta, ktoré bude potrebné bolestne riešiť v nasledujúcich rokoch.

Návrh uznesenia: Mestské zastupiteľstvo zamieta Návrh programového rozpočtu na roky 2014-2016
a žiada vedenie mesta, aby návrh prepracovalo a predložilo rozpočet, ktorý zodpovedá osobitným potrebám mesta Košice a jeho obyvateľom s adekvátnym, transparentným, koncepčným a merateľným zdôvodnením požadovaných a rozpočtovaných prostriedkov.

Žiadosť:V závere tohto listu chceme apelovať na vedenie mesta, aby podalo zrozumiteľné vysvetlenie obyvateľom k položkám rozpočtu, ktoré nebude vyvolávať pochybnosti o ich účelnosti.

Zároveň Vás žiadame o možnosť vystúpiť v rozprave rokovania mestského zastupiteľstva dňa 10.02.2014 k bodu č. 6 Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2014-2016

S úctou                                                                                               

Jaroslav Polaček  a  Marcel Gibóda

Prílohy:

Plné znenie Otvoreného listu aj s prílohamy