OPLATÍ SA VYDRŽAŤ! ZNOVA?

prevádzka autobusov,MET, list primátor,  modernizácie električkových tratí, (MET)

Otvorený list primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu, k ďaľšej etape modernizácie električkových tratí v rámci europrojektov, ako aj k ich chaoticému financovaniu poznačenej vracaním 14,5 mil. eur z mestského rozpočtu

Vážený pán primátor,

v sobotu, 3. februára má byť v rámci ďalšej etapy modernizácie električkových tratí (MET) spustená dopravná uzávierka úseku Štúrova-Moldavská. Znamená to cca mesačný predstih oproti plánovanému harmonogramu (marec 2018). U Košičanov sa tak obnoví spomienka na dopravné utrpenie, keď ste nezvládli rolu investora a ľahkovážne ste dovolili realizátorovi IKD rozkopať súčasne všetky úseky obnovovanej trate, ktoré nedokázal pokryť pracovnými kapacitami.

Aj rozpracovanie tohto nového úseku pred sprejazdnením Tr. SNP považujeme  za zbytočné a predčasné znepríjemnenie cestovania s priamym následkom ďalšieho odlivu cestujúcich MHD (Dúha 2!). V dnešnej chaotickej situácii poznačenej vracaním DPH za MET považujeme urýchľovanie novej etapy MET za ekonomický (aj politický) hazard. Vzhľadom na blížiace sa riadne mestské zastupiteľstvo 12. februára odporúčame, aby sa k tejto vážnej problematike súvisiacej s hospodárením mesta mohli najprv vyjadriť tí najpovolanejší, ktorí žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na MET schvaľovali - mestskí poslanci. Rozumné kolektívne rozhodnutie môžu prijať v rámci príbuzného bodu – schvaľovania návratnej finančnej výpomoci 14,5 mil. eur poskytnutej ministerstvom financií na preklenutie obdobia do vrátenia DPH za projekt MET. Do toho času môže mesto ako investor trvať na tom, aby sa realizátor stavby držal svojho pôvodného plánu a aby najprv dokončil Tr. SNP bez hrozby prestojov.

Vzhľadom na množiace sa problémy pri čerpaní NFP z európskych fondov na veľké investičné projekty máme oprávnené obavy, či schválená projektová dokumentácia na tento úsek je v súlade so stratégiou dopravy Mesta Košice (schválená mestským zastupiteľstvom v septembri 2016),t.j. či ráta s pojazdnosťou obnovených koľají autobusmi MHD (príloha). Vychádzame z toho, že dodržiavanie stratégie je podmienkou čerpania NFP z európskych fondov.

Na základe vyššieuvedeného Vás žiadame, aby ste prehodnotili svoj súhlas s návrhom zhotoviteľa na skorší začiatok obnovy úseku Štúrova-Moldavská a aby ste rozložili svoju rozhodovaciu zodpovednosť aj na poslancov mestského zastupiteľstva.

Podpísaní:

Jaroslav Polaček – poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach a zastupiteľstva KSK
Marcel Gibóda – poslanec mestského zastupiteľstva v Košiciach
Ladislav Rovinský – poslanec zastupiteľstva KSK
Karol Labaš – občiansky aktivista

Redaktorské spracovanie KORZÁR

Príloha:
Vyhradené jazdné pruhy pre autobusy a premávka autobusov po električkových tratiach
originál listu

Prílohy: