Opäť netransparentný výber dodávateľa v Košiciach na Severe

Samospráva Mestskej časti Košice – Sever pred koncom roka 2014 vyhlásila dve výzvy na výberové konania dodávateľa. Prvú z nich, na dodávateľa trhových stolov, musel starosta pod nátlakom verejnosti zrušiť, nakoľko vopred poznal jej víťaza a to ešte pred zverejnením súťažných podmienok.

Podmienky druhej súťaže, na dodanie bezpečnostnej HD kamery, sa ako skutočne netransparentné ukázali až po podpise zmluvy s víťazom výberového konania. Samotný obstarávateľ, teda MČ Košice – Sever a jej štatutár starosta Marián Gaj, totiž pri jej podpise nedodržal podmienky stanovené v ním vyhlásenej výzve na výber dodávateľa.

Stanovené podmienky v súťaži diskriminovali potenciálnych záujemcov

Najväčším diskriminačným kritériom bol čas. Možnosť reagovať na ponuku s kompletne spracovanými podkladmi mal potenciálny dodávateľ v skutočnosti iba 2 pracovné dni. Rovnako šibeničným, v čase vianočných sviatkov, bol aj termín dodania a montáže obstarávanej HD kamery. V zmysle výzvy sa tak malo udiať do 10 dní od podpisu zmluvy a to odradilo ďalších záujemcov. V texte podpísanej zmluvy však na to vybraný dodávateľ dostal už 20 dní.

Termín uplynul a kamera stále nie je na svojom mieste. Prečo starosta urobil tento výber v takom zhone zostáva záhadouvyjadril svoj údiv Marcel Gibóda, poslanec a iniciátor celého projektu bezpečnostných kamier na Severe, ktorý spolu s Polačekom vypracovali v závere roka 2013 . „Aj zmluva o poskytnutí dotácie z Ministerstva vnútra z 05.12.2014 hovorí, že Sever má čas až do konca júna 2015.  Kladiem si otázku, prečo starosta obstarával dodávateľa na konci roka a trvá na sfunkčnení  kamery do 11.01.2014? Prečo zbytočne predražuje systém a vnáša pochybnosti do transparentnosti verejného obstarávania?“

Starosta obstarával, schválené peniaze na to nemal

Prostriedky na obstaranie kamerového systému v roku 2014 mala mestská časť účelovo viazané na prípadné schválenie a poskytnutie finančného príspevku z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.  Tieto Sever síce získal, no finančné plnenie v súvislosti s rozpočtovými pravidlami prebehne až v roku 2015.

„Starosta podpísal zmluvu s dodávateľom bez finančného krytia. Mal možnosť a dostatok času na miestnom zastupiteľstve informovať poslancov a okrem iného vysvetliť aj dôvody prečo sa rozhodol uprednostniť práve objekt na Polianskej.“ vyjadril sa Jaroslav Polaček. Najviac ma však mrzí, spôsob obstarávania „na rýchlo“, z ktorého vznikajú obrovské pochybnosti,  nedôveryhodnosť a možnosť šetriť financie mestskej časti. Mohlo sa zapojiť viac dodávateľov, no podmienky výzvy to neumožnili.“

Poslanci budú iniciovať zmenu pravidiel pri verejnom obstarávaní

Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda budú iniciovať zmenu pravidiel verejného obstarávania na Severe. Účelom zmeny bude, aby prípadný záujemcovia mali dostatok času a jednoznačné podmienky na dodanie obstarávanej služby, či tovaru. „Sme malá samospráva a nie sme v hľadáčiku dodávateľov na dennej báze. Preto aj touto úpravou môžeme docieliť väčšiu konkurenciu a tlak na zníženie cien vo verejných obstarávaniach a tým ušetriť prostriedky všetkých obyvateľov Severu.“

Na záver obaja dodali, že ak dnes poslanci pripustia, aby si miestny úrad a starosta svojvoľne prispôsobovali pravidlá obstarávania na Severe, tak to bude vrhať zlé svetlo na celú samosprávu Severu a teda aj na poslancov samotných.

 

Poznámka:

Projekt „Kamerový systém – účinný nástroj dohľadu a prevencie kriminality“

Projekt zavedenia kamerového systému mestskej polície do mestskej časti Košice – Sever v roku 2013 pripravili, dnes už poslanci mesta Košice a Mestskej časti Košice – Sever, Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda. V tom čase ako zamestnanci mestskej časti iniciovali aj podanie časti tohto projektu ako žiadosti o dotáciu z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality.

Mestská polícia Košice v čase prípravy projektu a  podania žiadosti do Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, nedisponovala na Severe žiadnou kamerou. Účelom a zmyslom celého projektu je vybudovať súvislý kamerový systém na území MČ, ktorý bude monitorovať Sever na viacerých, z pohľadu bezpečnosti, rizikových miestach a prispeje tak k zvýšeniu pocitu istoty, bezpečnosti a spokojnosti obyvateľov a návštevníkov Severu.

Projekt  rátal v prvej fáze so 4 novými bezpečnostnými HD kamerami a vybudovaním novej trasy optickej siete, ktorá sa pripojí do existujúcej siete MsP.  Kamery budú pripojené priamo na záznamové a operačné centrum MsP a kompatibilné so systémom.   Tak sa stanú jeho plnohodnotnou súčasťou.

Kamery mali byť umiestnené na verejne prístupných miestach, so zvýšeným výskytom osôb s asociálnym správaním ako aj na miestach, kde dochádza k  častým priestupkom a prípadom porušovania právnych predpisov SR. Išlo o Námestie Jána Mathého, ZŠ Polianska, ZŠ Hroncova a Sládkovičovu ulicu. V ďalších fázach projektu sa ráta s lokalitami Amfiteáter, Zoborská ulica, OC Merkúr, OC Beta, Anička, Lokomotíva, Horný Bankov, Kalvária, Parky Komenského, Crow arena, Cesta pod hradovou a Hrad Hradová.