Návrh na vyhlásenie V. rokovania Mestského zastupiteľstva za neplatné

V demokratickej spoločnosti musí byť právo poslanca predkladať vlastné návrhy zabezpečené tak, aby nebolo obmedzené až zmarené. Poslanec musí mať zabezpečený stav právnej istoty, aby sa mohol následne relevantne zodpovedať za svoju činnosť voličom, čo je jeho základným atribútom.

Domnievame sa, že primátor mesta Košice Richard Raši zásadným spôsobom porušil demokratické princípy fungovania samosprá

vy, čím narušil základnú funkcionalitu spolupráce s ostatnými orgánmi mesta.

Máme za to, že je potrebné využiť všetky právne nástroje a vyhlásiť V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach ktoré sa konalo 22.06.2015 za neplatné.


Podnet o skutočnostiach, ktoré preukazujú na porušenie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo v postupe orgánu verejnej správy pri vydávaní rozhodnutia - zverejníme už čoskoro v návrhu na opatrenie prokurátora.