Návrh na opatrenie prokurátora proti porušovaniu zákonov primátorom mesta Košice

Polaček, OaN, Gibóda, Raši, primátor Košice, podnet

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí), odovzdali podnet Krajskej prokuratúre so žiadosťou odstrániť protiprávny stav týkajúci sa porušovania zákonov počas rokovania Mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 22.06.2015.

Poslanci sa domnievajú, že primátor mesta Košice Richard Raši (SMER) zásadným spôsobom porušil demokratické princípy fungovania samosprávy v meste Košice.

„V demokratickej spoločnosti musí byť právo poslanca predkladať vlastné návrhy zabezpečené tak, aby nebolo obmedzené až zmarené  – musí mať zabezpečený stav právnej istoty, aby sa mohol následne relevantne zodpovedať za svoju činnosť voličom, čo je základným atribútom poslanca“vysvetľuje stanovisko poslancov Marcel Gibóda.

Poslanci sa v podnete opierajú o zákonné ustanovenie, ktoré hovorí: „Ak na zasadnutí zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva.“

Jaroslav Polaček uviedol: „Je nemysliteľné, aby primátor mesta si počas zasadnutia poslancov vymýšľal vlastné normy, čítal vymyslený rokovací poriadok a hrubo porušoval zákony. Očakávali sme, že ako poslanec národnej rady SR bude budovať demokraciu a parlamentarizmus na Slovensku!“  (video zostrih)

Poslanci v podnete rozoberajú sériu konaní a rozhodnutí primátora, ktorý im podľa ich názoru, priamo na rokovaní mestského zastupiteľstva uprel výkon mandátu a vstúpil do ich rozhodovacej činnosti. V podnete poukazujú, že členom mestského zastupiteľstva nebolo umožnené rokovať a predkladať návrhy v zmysle Zákona o obecnom zriadení.

V spracovanom podnete poslanci od prokuratúry požadujú, aby odstránila protiprávny stav v procese postupu orgánu verejnej správy a následne protestom zrušila všetky prijaté nezákonné rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

V prípade, že im prokuratúra vyhovie a vydá protest prokurátora, mohlo by to ovplyvniť strategické dokumenty, ako sú kompenzácie pre cestujúcu verejnosť z dôvodu rekonštrukcie električkových tratí či schválenú koncepciu parkovania.

(celé znenie podnetu nájdete v prílohe)