Návrh na doplnenie bodov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Gibóda a Polaček na rokovaní mestského zastupiteľstva Košice

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí) opätovne predložili primátorovi mesta Košice svoje návrhy na septembrové rokovanie mestského zastupiteľstva.

 

  1. Správa primátora Mesta Košice o stave rekonštrukcie električkových tratí
  2. Náplň a úlohy komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach
  3. Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach
  4. Transparentné mesto

 

Správa primátora Mesta Košice o stave rekonštrukcie električkových tratí
Poslanci primátora Richarda Rašiho opätovne požiadali, aby zastupiteľstvu predložil písomnú správu s presným harmonogramom odovzdávania jednotlivých úsekov rekonštrukcie električkových tratí mestu Košice od dodávateľov.  Žiadajú aby písomná správa popisovala možné riziká, ktoré ohrozujú dokončenie prác v stanovenom termíne.„Vzhľadom na rozsah a význam zákazky, ktorá sa realizuje v meste Košice , ako aj vzhľadom na riziká z toho plynúce pre ekonomiku mesta Košice, považujeme za nevyhnutné, aby o jednotlivých krokoch a stave samotnej rekonštrukcie bola verejnosť ako aj poslanci mesta podrobne informovaní štatutárom mesta Košice a nie len hovorcom či dodávateľom prác, vysvetlili poslanci.

Náplň a úlohy komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach
Vo svojich návrhoch opätovne požadujú, aby Majetková komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Košiciach, ktorej predsedom je Otto Brixi, poslanec NR SR, zvýšila svoju transparentnosť ako aj odbornosť komisie tým, že v komisii budú pôsobiť aj neposlanci z radov odborníkov. „Rozhodovací proces o predaji majetku mesta z pohľadu moderného a transparentného  riadenia  nesmie niesť znaky zahmlievania. Preto je potrebné, aby sa na takýchto procesoch podieľali  nie len poslanci, ale aj odborníci z radov verejnosti.“, ozrejmuje dôvody predloženia návrhu Jaroslav Polaček.

Zmena Rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Košiciach
Marcel Gibóda upozornil, že návrh na zmenu rokovacieho poriadku predkladajú  už po piatykrát.„Požadujeme v ňom, aby sa Mestské zastupiteľstvo schádzalo častejšie a aby Mestská rada a komisie uverejňovali zápisnice zo svojich rokovaní ako aj jednotlivé materiály, ktoré s rokovaním súvisia.“ Polaček doplnil:„Domnievame sa, že táto zmena zníži počet prejednávaných bodov rokovania, čím sa pre poslancov vytvorí väčší priestor na kvalifikovanú prípravu a diskusiu v  jednotlivých bodoch rokovania.“Súčasťou návrhu je aj otvorenie komisií pre verejnosť.

Transparentné mesto
Polaček a Gibóda za aktuálnu tému považujú zverejňovanie povinných informácií a zvláštny spôsob „poskytovania“ informácii o hospodárení mestských firiem. „Preto opätovne predkladáme tento materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva, aby poslanci v zbore prerokovali a zaujali stanovisko k spôsobu komunikácie a poskytovaniu informácii mestom Košice a jeho podriadenými subjektmi.“uviedol Marcel Gibóda a zdôraznil aj osobné skúsenosti poslanca mesta, so zatajovaním informácii zo strany mesta Košice ako aj jemu podriadených organizácii. Za príklad tradičného hriešnika v poskytovaní informácii  obaja poslanci označili organizáciu K13 – Košické kultúrne centrá.

Gibóda a Polaček už niekoľko krát na rokovaní mestského zastupiteľstva verejne poukázali na neseriózny až šikanózny prístup vedenia mesta k ich práci. „Návrhy na body rokovania sme primátorovi mesta predložili pred každým plánovaným rokovaním mestského zastupiteľstva. Zatiaľ sa vždy našiel dôvod, prečo naše návrhy primátor nikdy „neposunul ďalej...“"
Aj preto v aktuálnej žiadosti poslanci požiadali mesto, aby rešpektovalo termíny stanovených uzávierok a nepodmieňovalo ich pracovnou dobou zamestnancov či čerpaním ich dovoleniek. Ich posledná žiadosť, o zaradenie bodov do programu rokovania, im bola napriek jej doručeniu e-mailom v termíne odmietnutá, s absurdným odôvodnením pracovníka MMK, že: „...materiál pripravený na rokovanie mestského zastupiteľstva, sa musí doručiť  najneskôr do uzávierky materiálov t.j. „ do konca pracovnej doby““ .

© OaN