Najdôležitejšie body VI. rokovania MZ v Košiciach

Rokovanie poslancov Mesta Košice, Polaček, Gibóda, zastupiteľstvo Košice
Pozrite si výber najdôležitejších bodov VI. rokovania MZ v Košiciach.
 
Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 21. septembra 2015 (pondelok) od 8.00 hod. Vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

 
 Najdôležitejšie body programu:
(prílohy a meteriál k jednotlivím bodom rokovania nájdete v multi prílohách v závere dokumentu)
 
1.
Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: p. Jakubíková, hlavný kontrolór mesta
5.
Zrušenie časti B) uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1098 zo dňa 12. apríla 2010 Projekt energetického zhodnotenia odpadu pre Mesto Košice „MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE“ a zrušenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 433 zo dňa 10. 12. 2012
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora
8.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o podrobnostiach výkonu taxislužby a o prevádzkovom poriadku stanovíšť taxislužby (nariadenie o taxislužbe)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
9.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o poskytovaní elektronických služieb
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
11.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice o organizácii referenda mesta Košice
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
12.
Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
14.
Informácia o aktuálnom stave rekonštrukcie električkových tratí (ústna informácia)
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
15.
Pokračovanie rokovania MZ o prerušenom bode z V. rokovania MZ zo dňa 22.06.2015 „Územný plán zóny Košice – Kavečany, Zmeny a doplnky 2014“
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
17.
Voľba Hlavného kontrolóra mesta Košice – podmienky spôsobu, účasti a vykonania voľby Hlavného kontrolóra mesta Košice a náležitosti prihlášky
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
19.
Vyhodnotenie členstva mesta Košice v združeniach a organizáciách za rok 2014 – informatívna správa
Predkladá: p. Raši, primátor mesta
21.
Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)
Predkladá: p. Lenártová, námestník primátora
70.
Interpelácie poslancov MZ
71.
Dopyty poslancov MZ
 
(1) správa o činnosti kontrolórky - BPMK, EHMK
(5) Zrušenie časti B) uznesenia „MODERNIZÁCIA SPAĽOVNE“
(8) Návrh VZN o taxislužbe
(9) Návrh VZN o poskytovaní elektronických služieb
(12) Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Košiciach
(17) Voľba Hlavného kontrolóra – podmienky účasti a vykonania voľby
(21) Poskytovanie dotácie FC VSS Košice, a. s. (pôvodne MFK Košice, a. s.)