Pozvánka na brífing k V. rokovaniu Mestského zastupiteľstva v Košiciach

Poslanci mesta Košice pozývajú zástupcov médií na brífing, ktorého témou bude:
V. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Košiciach
  • výzva primátorovi mesta Košice vo veci zvolania pokračovania V. rokovania mestského zastupiteľstva
  • poukázanie na porušenie zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým došlo v postupe mesta Košice pri vydávaní rozhodnutí na V.

Výzva primátorovi Košíc na bezodkladné zvolanie pokračovania V. schôdze MZ

Návrh na vyhlásenie V. rokovania Mestského zastupiteľstva za neplatné

V demokratickej spoločnosti musí byť právo poslanca predkladať vlastné návrhy zabezpečené tak, aby nebolo obmedzené až zmarené. Poslanec musí mať zabezpečený stav právnej istoty, aby sa mohol následne relevantne zodpovedať za svoju činnosť voličom, čo je jeho základným atribútom.

Domnievame sa, že primátor mesta Košice Richard Raši zásadným spôsobom porušil demokratické princípy fungovania samosprá

Najdôležitejšie body V. rokovania MZ v Košiciach

Zastupiteľstvo v Kośiciach, rokovanie poslancov

 

Pozrite si výber najdôležitejších bodov V. rokovania MZ v Košiciach.

Mestské zastupiteľstvo sa uskutoční dňa 22. júna 2015 (pondelok) od 8.00 hod. Vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie, blok „B“.

Rada starostov podporila našu iniciatívu o vypísaní referenda k redukcii počtu mestských častí.

referendum Košice, poslanci, mesto Košice, Polaček, Gibóda

Rada starostov mesta Košice podporuje iniciatívu o vypísaní referenda k redukcii počtu mestských častí. Na svojom 4. rokovaní starostovia prijali uznesenie, ktorým podporili iniciatívu mesta Košice vychádzajúcu z nášho OaN návrhu, ktorý sme predložili na februárovom mestskom zastupiteľstve.

prečítajte si tiež: Referendum o mestských častiach v Košiciach BUDE! 

Napadli sme rozpočet mesta Košice na prokuratúre

Prokuratúra Poslanci Košice, Polaček, Gibóda, OaN, nezávislí, Podnet na preskúmanie zákonnosti uznesenia MZ – rozpočet

Poslanci mesta Košice Jaroslav Polaček a Marcel Gibóda (obaja nezávislí) odovzdali podnet na Krajskú prokuratúru v Košiciach, v ktorom žiadajú preskúmať zákonnosť uznesenia mestského zastupiteľstva, ktorým bol schválený Programový rozpočet mesta Košice.

Poslanecký návrh na IV. rokovanie zastupiteľstva mesta

Zasadacia miestnosť - MMK

V zmysle časového plánu rokovaní Mestského zastupiteľstva sme primátorovi a vedeniu mesta Košice predložili žiadosť na prerokovanie nasledujúcich bodov:

Správa primátora mesta Košice o stave rekonštrukcie električkových tratí

MČ Košice-Sever má rozpočet

Polaček a Gibóda Miestne zastupiteľstvo Sever

Na poslednom neplánovanom miestnom zastupiteľstve poslanci schválili „kompromisný“ návrh Programového rozpočtu na rok 2015. Starosta nepodpísal návrh, ktorý sme predložili ako skupina siedmych poslancov.

Rokovania priniesli rôzne ústupky z ktorých najzásadnejším je vyčerpanie Rezervného fondu 65.000€ ako aj rozpustenie prebytku rozpočtu 17.000€. Táto zmena ako aj ďalšie úpravy narušili koncepciu budúcich investícií, ktoré boli víziou budúcich období.

Referendum o mestských častiach v Košiciach BUDE! Primátor Raši si osvojil náš návrh.

Primátor Raši si osvojil návrh Občianskych a Nezávislých poslancov
Poslanci mesta Košice Marcel Gibóda a Jaroslav Polaček dňa 9. februára 2015 na rokovaní Mestského zastupiteľstva navrhli prípravu podkladov pre vyhlásenie referenda o otázke samosprávneho členenia mesta Košice. Primátor mesta Richard Raši si s odstupom času osvojil ich návrh na vyhlásenie celomestského referenda v tejto otázke.

Programový rozpočet Mestskej časti Košice-Sever - 2015

Všetci nezávislí poslanci v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Sever za podpory straníckych kolegov zo Smeru - SD a MOST - HÍD pripravili a schválili pozmeňovací návrh rozpočtu mestskej časti.

„Pri tvorbe rozpočtu sme sa zamerali aj na obmedzenie výdajov na správu mestskej časti s cieľom motivovať úrad k šetreniu finančných zdrojov.“  Marcel Gibóda (nez.) – vysvetlil spôsob hľadania peňazí na nové investičné projekty, ktoré poslanci chcú realizovať už v budúcom období.

Stránky